Door deze website verder te gebruiken, aanvaardt u de algemene voorwaarden voor gebruik van de website van Groenmeesters B.V. en Groemeesters Interieurbeplanting B.V. hieronder genoemd "Groenmeesters" vermeld en verklaart u dat u Groenmeesters , of aan haar gelieerde ondernemingen, niet aansprakelijk zult stellen voor eventuele gevolgen naar aanleiding van de informatie, aanbevelingen en/of adviezen die in deze website zijn opgenomen.

Algemene voorwaarden voor gebruik van de website van Groenmeesters

  1. Deze website van Groenmeesters is met grote zorg samengesteld. Niettemin geeft Groenmeesters geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat de informatie - waaronder mede maar niet uitsluitend rasbeschrijvingen en teelttechnische adviezen worden verstaan - die in deze website is opgenomen of waarnaar wordt gerefereerd volledig en juist is en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van deze website aan de informatie geeft. Derhalve sluit Groenmeesters elke aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, inclusief gevolgschade en gederfde winst, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Groenmeesters Evenmin is Groenmeesters aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet kunnen gebruiken van deze website.
  2. Het is Groenmeesters te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder deze algemene voorwaarden voor gebruik van de Groenmeesters website, te wijzigen. Groenmeesters kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Het is niemand anders dan Groenmeesters toegestaan wijzigingen aan te brengen in deze website.
  3. Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Aangezien Groenmeesters geen toezicht heeft op de inhoud van andere websites draagt Groenmeesters geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van informatie die al dan niet direct afkomstig is van een andere website dan die van Groenmeesters
  4. Groenmeesters kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade, inclusief gevolgschade aan computer hard- en software welke direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website.
  5. Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Groenmeesters tot verkoop en levering door Groenmeesters en op alle overeenkomsten ter zake daarvan, zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Groenmeesters van toepassing, als gedeponeerd ter kantore van de Kamer van Koophandel te Alkmaar. De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  6. Alle informatie en afbeeldingen op deze website vallen onder het auteursrecht van Groenmeesters tenzij anders vermeld. Niets van wat voorkomt op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Groenmeesters
  7. Op deze algemene voorwaarden voor het gebruik van de website van Groenmeesters is het Nederlands recht van toepassing. Terzake van geschillen is de rechter in Alkmaar bevoegd.